ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»(Φ.Ο.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και στην Αγγλική "Avicultural Society of North Aegean" (A.S.N.A.) με έδρα το Δήμο Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί του Σωματείου είναι:α) Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη, παρατήρηση, διαιώνιση, προστασία και συντήρηση των οικόσιτων πτηνών, των ωδικών πτηνών, των πτηνών συντροφιάς και των εξωτικών, παραδείσιων και ιθαγενών πτηνών τόσο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.β) Η ενημέρωση των μελών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, φύλαξη, διατροφή, αναπαραγωγή και διαχείριση των οικόσιτων πτηνών, των ωδικών πτηνών, των πτηνών συντροφιάς και των εξωτικών, παραδείσιων και ιθαγενών πτηνών.γ) Η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων με θέμα τα ωδικά πτηνά ή τα πτηνά συντροφιάς ή τα εξωτικά, παραδείσια και ιθαγενή πτηνά από τα μέλη του και από άλλα μέλη άλλων συλλόγων που επιδιώκουν παρεμφερή σκοπούς, ή επιδίωξη άλλου σχετικού με τους πιο παραπάνω σκοπούς.δ) Η διοργάνωση εκθέσεων και πρωταθλημάτων από τα μέλη του, και από μέλη άλλων παρεμφερών Ομίλων / Συλλόγων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.ε) Η ανάδειξη και διάδοση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ωδικών πτηνών, των πτηνών συντροφιάς και των εξωτικών, παραδείσιων και ιθαγενών πτηνών αλλά και η μέγιστη δυνατή προαγωγή των διαφόρων ειδών,στ) Η συγκέντρωση και η διάθεση των επιστημονικών γνώσεων γύρω από την εκτροφή, φροντίδα και βελτίωση όλων των ανωτέρω πτηνών προς τα μέλη του αλλά και ενδιαφερόμενους,ζ) Η παρατήρηση και προφύλαξη των άγριων πτηνών και του φυσικού τους περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.Ειδικότερα:3.1 Συνεργάζεται με άλλα σωματεία, συλλόγους ή ιδιώτες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.3.2 Συμπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του, σε σχέση πάντα με τον σκοπό του Σωματείου.3.3 Διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα οικιστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα συναφή με τον σκοπό του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από:4.1 Από δικαιώματα εγγραφής και ετήσιες συνδρομές των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.4.2 Έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.4.3 Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.4.4 Από τη διοργάνωση λαχείων, γιορτών, παραστάσεων, εκδηλώσεων και εκδρομών.4.5 Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Βιβλία και στοιχεία 5.1 Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία, πριν χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου.α) Μητρώο Μελών: Σ' αυτό καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εγγραφής - διαγραφής, διεύθυνση κατοικίας και αριθμό δακτυλιδιού εκτροφέα).β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης,γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,δ) Ταμείου: Σ' αυτό καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές,ε) Περιουσίας: Σ' αυτό καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου,στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, καιζ) Κάθε βιβλίο, που αποφασίζει το Δ.Σ. ότι πρέπει να τηρηθεί. 5.2 Κάθε μέλος δικαιούται, ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ., να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

6.1 Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, δόκιμα και επίτιμα. Ειδικότερα:α) Ιδρυτικά: Ιδρυτικά είναι τα μέλη που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του σωματείου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό. Τα ιδρυτικά μέλη δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.β) Τακτικά: Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί με απόφαση του Δ.Σ. κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας ωδικών πτηνών ή πτηνών συντροφιάς, χωρίς καμία διάκριση, ύστερα από αίτησή του, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.2 του παρόντος, και υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.γ) Δόκιμα: Δόκιμο μέλος του συλλόγου μπορεί να εγγραφεί κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας ωδικών πτηνών ή πτηνών συντροφιάς, ύστερα από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Μετά την πάροδο έξι (6) τουλάχιστον μηνών, τα δόκιµα µέλη µπορούν να καταστούν τακτικά κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2. του παρόντος άρθρου, ή να διαγραφούν.δ) Επίτιμα: Επίτιμα μέλη μπορούν να καταστούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο και δεν δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα. 6.2 Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου θεωρούνται τακτικά από της έγκρισης του καταστατικού. Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο τακτικό μέλος πρέπει ν' αποδεχθεί το παρόν καταστατικό και να προταθεί από δύο τακτικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός μηνός από της υποβολής της αίτησης, αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών του για την αποδοχή ή μη της αίτησης.Εφ' όσον η αίτηση γίνει αποδεκτή αυτός που την υπέβαλε γίνεται δόκιμο μέλος. Μετά διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια πλειοψηφία, αποφασίζει αν το δόκιμο μέλος θα προαχθεί σε τακτικό ή αν θ' αποβληθεί από το Σωματείο. Στην πρώτη περίπτωση ακολουθεί, εντός δεκαημέρου, εγγραφή του νέου μέλους στο μητρώο των μελών, από της οποίας αυτό απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους.6.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι ενισχύουν το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:α) Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου και να εκλέγονται.β) Τα δόκιμα και επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.γ) Όλα τα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού.β) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.γ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.δ) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους. 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μέλος του Σωματείου διαγράφεται:α) Με γραπτή αίτησή του.β) Εάν παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου, αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του ½ των μελών συν 1. Η απόφαση χρειάζεται να επικυρωθεί από τη Γ.Σ.,γ) Εάν καθυστερεί τη συνδρομή του πάνω από ένα (1) χρόνο.Επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε γίνεται με αίτησή του και με πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Όργανα του Σωματείου είναι : α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), γ. Η εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 11ο

Διοικητικό Συμβούλιο11.1 Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.11.2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.11.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο:α) διοικεί το σωματείο με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς νόμους,β) διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του σωματείου, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την διασφάλιση τους, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες,γ) προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της,δ) συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου και καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του επομένου χρόνου και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση,ε) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών, επικαλούμενο για την αποδοτικότερη διεξαγωγή των εργασιών τους καιη) τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του συλλόγου και την εκπλήρωση της αποστολής τους.Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ..Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση, που δεν παραβρέθηκε, ή που παριστάμενο, διαφώνησε.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρχαιρεσίες - Διεξαγωγή εκλογών12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική γενική συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες τις ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η ψηφοφορία για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση.12.2 Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου.12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λ.π. για την ψηφοφορία.12.4 Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.12.5 Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι πέντε πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι πέντε ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και άλλοι τρεις (3) αναπληρωματικοί. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.12.6 Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή, και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλούν έκτακτη Γενική συνέλευση, με μόνο θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα -Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Λήψη αποφάσεων13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό υποψηφίου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.13.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει σαν επίτιμο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο διακεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου.13.3 Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ορισμένη ημέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διάταξης με πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του ή είκοσι (20) μελών του Σωματείου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τρία μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.13.4 Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παρευρεθούν όποια τακτικά μέλη θέλουν τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Διοικητικό συμβούλιο.13.5 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.13.6 Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.14.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίουα) Εκπροσωπεί τον σύλλογο σε κάθε αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο.β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.γ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Σωματείου και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες.14.2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και φυλάει τα αρχεία, το μητρώο των μελών και την σφραγίδα του Σωματείου.14.3. Ο Ταμίας του συλλόγου ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον Ισολογισμό.Ο Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί σε μετρητά ποσό για τρέχουσες πληρωμές που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.14.4 Όταν ένα μέλος του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει τούτο, μόνιμα ή προσωρινά σε άλλο μέλος του.14.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να αναθέσει σε υπάλληλο του σωματείου τη διεύθυνση των υπηρεσιών του καθώς και οποιαδήποτε επιμέρους καθήκοντα των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ15.1 Ο οικονομικός έλεγχος του Σωματείου γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο και συγχρόνως.15.2 Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία, τη διαχείριση των πόρων καθώς και τον Ισολογισμό του σωματείου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ16.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του Καταστατικού.16.2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον Ισολογισμό. Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να τροποποιεί το Καταστατικό, να διαλύει τον σύλλογο και να μεταβάλλει τον σκοπό του.16.3. Η Γενική Συνέλευση των μελών πραγματοποιείται τακτικά μεν κάθε Ιανουάριο, έκτακτα δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 2/5 των τακτικών μελών η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.16.4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου, ή αποστέλλεται στα μέλη του πριν από 10 ημέρες από την πραγματοποίησή της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ενημερώνοντας τα μέλη του συλλόγου τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.16.5. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.16.6. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα εκπροσωπούμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων.16.7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την διάλυση ή την αλλαγή του σκοπού του σωματείου ή την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού απαιτείται παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.16.8. Μέλη του Σωματείου μπορούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση και με τηλεδιάσκεψη ή να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος στη Γενική συνέλευση και στις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον Πρόεδρό της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσότερων των δύο μελών από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόντων.16.9. Πριν από την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.16.10. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γενικής Συνέλευσης και μόνο, η οποία και αποφασίζει αμέσως.16.11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική στην περίμετρο της οποίας αναγράφονται οι λέξεις «ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2015» και στο κέντρο φέρει το έμβλημα του σωματείου που αποτελείται από κλαδί μαστιχόδεντρου λυγισμένο σε κύκλο πάνω στο οποίο κάθονται μία καρδερίνα, ένα καναρίνι και ένας παπαγάλος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το σωματείο διαλύεται:α) Εάν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου.β) Εάν αποφασισθεί από την Γ.Σ. η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό και για την απόφαση χρειάζεται παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.γ) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις προβλεπόμενες στον Αστικό Κώδικα.Αιτήσεις για διάλυση του συλλόγου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να υποστηρίζονται από τα 3/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών.Σε περίπτωση διάλυσης, το Σωματείο τελεί αυτοδίκαια σε εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το ισχύον κατά τη στιγμή της λήψης της απόφασης για τη λύση Δ.Σ.Η περιουσία του Σωματείου που προκύπτει μετά την εκκαθάριση, διατίθεται υποχρεωτικά υπέρ μη κερδοσκοπικού οργανισμού ή σωματείου που επιδιώκει παρεμφερή με το Σωματείο σκοπό κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με Εσωτερικό Κανονισμό που επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 3η Μαρτίου 2015 όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο: θα διοικήσει το Σωματείο μέχρι την πρώτη Γ.Σ., εξουσιοδοτημένο εκτός των άλλων να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του και να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου. Το προσωρινό αυτό Δ.Σ αποτελείται από τους Συμεών Γκαρή του Νικολάου κάτοικο Χίου (Πρόεδρο), Μιχαήλ Σιταρά του Παναγιώτη, κάτοικο Χίου (Αντιπρόεδρο), Κωνσταντίνο Λογοθέτη του Ματθαίου κάτοικο Χίου (Γενικό Γραμματέα), Σταμάτιο Σαραντινό του Σαραντή κάτοικο Χίου (Ταμία), Ανδρέα Μονή του Νικολάου κάτοικο Χίου (Μέλος).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

(Φ. Ο. Π. Β. Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και στην Αγγλική "AviculturalSocietyofNorthAegean" (A.S.N.A.) με έδρα το Δήμο Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί του Σωματείουείναι:

α) Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη, παρατήρηση, διαιώνιση, προστασία και συντήρηση των οικόσιτων πτηνών, των ωδικών πτηνών, των πτηνών συντροφιάς και των εξωτικών, παραδείσιων και ιθαγενών πτηνών τόσο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

β) Η ενημέρωση των μελών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, φύλαξη, διατροφή, αναπαραγωγή και διαχείριση των οικόσιτων πτηνών, των ωδικών πτηνών, των πτηνών συντροφιάς και των εξωτικών, παραδείσιων και ιθαγενών πτηνών.

γ) Η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων με θέμα τα ωδικά πτηνά ή τα πτηνά συντροφιάς ή τα εξωτικά, παραδείσια και ιθαγενή πτηνά από τα μέλη του και από άλλα μέλη άλλων συλλόγων που επιδιώκουν παρεμφερή σκοπούς, ή επιδίωξη άλλου σχετικού με τους πιο παραπάνω σκοπούς.

δ) Η διοργάνωση εκθέσεων και πρωταθλημάτων από τα μέλη του, και από μέλη άλλων παρεμφερών Ομίλων / Συλλόγων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

ε) Η ανάδειξη και διάδοση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ωδικών πτηνών, των πτηνών συντροφιάς και των εξωτικών, παραδείσιων και ιθαγενών πτηνών αλλά και η μέγιστη δυνατή προαγωγή των διαφόρων ειδών,

στ) Η συγκέντρωση και η διάθεση των επιστημονικών γνώσεων γύρω από την εκτροφή, φροντίδα και βελτίωση όλων των ανωτέρω πτηνών προς τα μέλη του αλλά και ενδιαφερόμενους,

ζ) Η παρατήρηση και προφύλαξη των άγριων πτηνών και του φυσικού τους περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του το Σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.

Ειδικότερα:

3.1 Συνεργάζεται με άλλα σωματεία, συλλόγους ή ιδιώτες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.

3.2 Συμπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του, σε σχέση πάντα με τον σκοπό του Σωματείου.

3.3 Διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα οικιστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα συναφή με τον σκοπό του Σωματείου.

3.4 Διοργανώνει ή συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις

3.5 Διοργανώνει σεμινάρια ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Οι πόροι του Σωματείουπροέρχονται από:

4.1 Από δικαιώματα εγγραφής, ετήσιες συνδρομές και τακτικές ή έκτακτες εισφορές των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.2 Έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/5 των κατά τη σχετική συνεδρίαση παρόντων μελών.

4.3 Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.4 Από τη διοργάνωση λαχείων, γιορτών, παραστάσεων, εκδηλώσεων και εκδρομών.

4.5 Από εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών ή άλλων εντύπων

4.6 Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Βιβλία και στοιχεία

5.1 Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία, δύνανται να τηρούνται και ηλεκτρονικά υπό την προϋπόθεση ότι στο τέλος κάθε έτους θα εκτυπώνονται θα δένονται σε τόμο και θα σφραγίζονται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου:

α) Μητρώο Μελών: Σ' αυτό καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εγγραφής - διαγραφής, διεύθυνση κατοικίας και αριθμό δακτυλιδιού εκτροφέα).

β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης,

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Ταμείου: Σ' αυτό καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές,

ε) Περιουσίας: Σ' αυτό καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου,

στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, και

ζ) Κάθε άλλο βιβλίο, που αποφασίζει το Δ.Σ. ότι πρέπει να τηρηθεί ή που επιβάλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να τηρείται.

5.2 Κάθε μέλος δικαιούται, ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ., να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6Ο

6.1 Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα. Ειδικότερα:

α) Ιδρυτικά: Ιδρυτικά είναι τα μέλη που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του σωματείου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό. Τα ιδρυτικά μέλη δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.

β) Τακτικά: Τακτικό μέλος του Σωματείουμπορεί να εγγραφεί με απόφαση του Δ.Σ. κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας ωδικών πτηνών ή πτηνών συντροφιάς, χωρίς καμία διάκριση, ύστερα από αίτησή του, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.2 του παρόντος, και υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.

γ) Επίτιμα: Επίτιμα μέλη μπορούν να καταστούν, με ομόφωνη απόφαση των κατά τη σχετική συνεδρίαση παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο και δεν δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.

6.2 Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου θεωρούνται τακτικά από της έγκρισης του καταστατικού.

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο τακτικό μέλος πρέπει ν' αποδεχθεί το παρόν καταστατικό και να υποβάλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο το αργότερο εντός μηνός από της υποβολής της αίτησης, αποφασίζει με πλειοψηφία 3/5 των κατά τη σχετική συνεδρίαση παρόντων μελών του για την αποδοχή ή μη της αίτησης.

Εφ' όσον η αίτηση γίνει αποδεκτή αυτός που την υπέβαλε εγγράφεται στο μητρώο των μελών, αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους.

6.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι ενισχύουν το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

α) Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της διοίκησης του Σωματείου, τους εκπροσώπους του Σωματείου σε δευτεροβάθμια όργανα και Επιτροπές κλπ.

β) Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και χωρίς το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

γ) Όλα τα μέλη του Σωματείουμπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

γ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλουν την τακτική ετήσια συνδρομή τους ως επίσης και τις νομίμως ορισθείσες έκτακτες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 9Ο

Μέλος του Σωματείουδιαγράφεται:

α) Με γραπτή αίτησή του.

β) Εάν παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου ή για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο κατά την κρίση του ΔΣ. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μέλος καλείται προηγουμένως σε απολογία και η διαγραφή του αποφασίζεται με πλειοψηφία 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. η οποία εν συνεχεία και για να έχει ισχύ επικυρώνεται και από την ΓΣ.

γ) Εάν καθυστερεί τη συνδρομή του πάνω από ένα (1) χρόνο.

Επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε γίνεται με αίτησή του, ακολουθούμενης της διαδικασίας εγγραφής νέου μέλους και αφού προηγουμένως εξοφληθούν τυχόν παλαιές οικονομικές υποχρεώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Όργανα του Σωματείου είναι : α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), γ. Η εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 11ο

Διοικητικό Συμβούλιο

11.1 Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.

11.2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.

11.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) διοικεί το σωματείο με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς νόμους,

β) διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του σωματείου, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την διασφάλιση τους, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες,

γ) προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της,

δ) συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου και καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του επομένου χρόνου και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση,

ε) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών, επικαλούμενο για την αποδοτικότερη διεξαγωγή των εργασιών τους και

στ) τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του συλλόγου και την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση, που δεν παραβρέθηκε, ή που παριστάμενο, διαφώνησε.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρχαιρεσίες - Διεξαγωγή εκλογών

12.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ένα ενιαίο για κάθε όργανο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική γενική συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες τις ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η ψηφοφορία εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση.

12.2 Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου.

12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο για κάθε όργανο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λ.π. για την ψηφοφορία.

12.4 Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

12.5 Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι εννέα πρώτοι ως τακτικά μέλη και μέχρι πέντε από τους υπολοίπους ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι τρεις (3) αναπληρωματικοί. Εάν οι υποψήφιοι για το ΔΣ είναι εννέα ή λιγότεροι από εννέα δεν εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.

12.6 Εάν το ΔΣ παραμείνει με λιγότερα από πέντε μέλη, συγκαλείτε έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την προσθήκη νέων μελών και την κάλυψη των κενών θέσεων. Η έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ τα οποία για αυτό και μόνο το σκοπό θεωρείται ότι ενεργούν νομίμως. Η σχετική πρόσκληση τοιχοκολλάται στο γραφείο του Συλλόγου, αποστέλλεται και ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, σε όλα τα τακτικά μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η διαδικασία επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων.

12.7 Εάν η Εξελεγκτική Επιτροπή παραμείνει με λιγότερα από τρία μέλη οι κενές θέσεις πληρώνονται με απόφαση του ΔΣ και υπό την προϋπόθεση ότι τα διορισθέντα μέλη αποδέχονται το διορισμό τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα -Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Λήψη αποφάσεων

13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό υποψηφίου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και μέλη στα οποία ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα όπως του Υπεύθυνου Επικοινωνίας, του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων, του Υπεύθυνου Εκθέσεων, του Υπεύθυνου Δακτυλίων και Παραγγελιών, του Υπεύθυνου Υλικού και Περιουσίας, του Τεχνικού Σύμβουλου ή όποιου άλλου καθήκοντος κρίνει το ΔΣ απαραίτητο.

13.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει σαν επίτιμο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο διακεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του Σωματείου.

13.3 Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το χρόνο, έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διάταξης με πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του ή είκοσι (20) μελών του Σωματείου, έχει απαρτία αν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός αν άλλως προβλέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

13.4 Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παρευρεθούν όποια τακτικά μέλη θέλουν τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Διοικητικό συμβούλιο.

13.5 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.

13.6 Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

14.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Εκπροσωπεί τον σύλλογο σε κάθε αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και συντονίζει τις επιμέρους εργασίες των μελών.

γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Σωματείουκαθώς επίσης και κάθε ένταλμα πληρωμής.

Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

14.2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και το μητρώο μελών του Συλλόγου.

Επίσης ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα Έκθεσης και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναθέτει αυτά σε άλλο μέλος του ΔΣ.

14.3. Ο Ταμίας του συλλόγου ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως μόνος ή σε συνεργασία με διορισμένο προς τούτο και με απόφαση του ΔΣ λογιστή εφόσον κρίνεται σκόπιμο και συντάσσει τον προϋπολογισμό και Ισολογισμό εκάστου έτους.

Ο Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου και τηρεί σε μετρητά ποσό για τρέχουσες πληρωμές το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.4 Πέραν των ανωτέρω το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και άλλες κατά περίπτωση θέσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται στην παράγραφο 13.1 του παρόντος, τις οποίες καταλαμβάνουν τα εκλεγμένα μέλη του ΔΣ. Οι θέσεις αυτές αναφέρονται ρητά στο εκάστοτε πρακτικό συγκροτήσεως του ΔΣ και μάλιστα με λεπτομερή κάθε φορά περιγραφή των συγκεκριμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκάστης εξ αυτών. Η υποχρέωση της λεπτομερούς αυτής περιγραφής των αρμοδιοτήτων δεν απαιτείται για τις στην παράγραφο 14.5 του παρόντος αναφερόμενες θέσεις.

14.5 α) Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας είναι αρμόδιος για την ενημέρωση των μελών για διάφορα θέματα που αφορούν το Σύλλογο και γενικά είναι υπέυθυνος για την επικοινωνία του ΔΣ με τα υπόλοιπα μέλη, για την προβολή και προώθηση του Συλλόγου και των δράσεών του, για την οργάνωση και λειτουργία της ιστοσελίδας ή των σελίδων και ομάδων του Συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, β) ο Υπεύθυνος Δακτυλίων και Παραγγελιών, είναι αρμόδιος για την αγορά και χορήγηση στα μέλη του συλλόγου δακτυλίων εκτροφής καθώς επίσης για κάθε άλλο απαραίτητο στην εκτροφή υλικό το οποίο έχει αποφασιστεί να προμηθεύεται ο Σύλλογος για λογαριασμό των μελών του, γ) ο Υπεύθυνος Υλικού και Περιουσίας είναι αρμόδιος για την προμήθεια, καταγραφή, αποθήκευση και συντήρηση του υλικού, του εξοπλισμού και της περιουσίας του Συλλόγου, δ) ο Υπέυθυνος Εκθέσεων είναι αρμόδιος για τη διοργάνωση των εκθέσεων του συλλόγου καθώς επίσης για την ενημέρωση ή διευκόλυνση των μελών του σε θέματα που αφορούν διαγωνισμούς και εκθέσεις άλλων συλλόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη συμμετοχή τους σε αυτές, ε) ο Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις του Συλλόγου με τρίτους, για την επικοινωνία με άλλους Συλλόγους, με αρχές, φορείς ή επιχειρήσεις, είναι αρμόδιος για τη διεκδίκηση επιδοτήσεων κλπ, στ) ο Τεχνικός Σύμβουλος είναι αρμόδιος για θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των μελών του συλλόγου και τη διοργάνωση σχετικών δράσεων, για την παροχή συμβουλών σχετικά με την εκτροφή και την ενημέρωση των μελών για ενδεχόμενες αλλαγές στα πρότυπα των κατηγοριών των διαγωνιζομένων πτηνών κλπ, στ) Το ΔΣ κατά την κρίση του μπορεί να ορίζει και καθήκοντα πέραν των ανωτέρω, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Συλλόγου.

14.6 Όταν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του ή σε περίπτωση που τα μέλη του ΔΣ είναι λιγότερα από εννέα, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει επιπλέον καθήκοντα, μόνιμα ή προσωρινά σε άλλο/α μέλος/η του.

14.7 Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να αναθέσει σε υπάλληλο του σωματείου τη διεύθυνση των υπηρεσιών του καθώς και οποιαδήποτε επιμέρους καθήκοντα των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15.1 Ο οικονομικός έλεγχος του Σωματείουγίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο και συγχρόνως.

15.2 Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία, τη διαχείριση των πόρων καθώς και τον Ισολογισμό του σωματείου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείουκαι αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του Καταστατικού.

16.2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Να εκλέγει και να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να τροποποιεί το Καταστατικό, να διαλύει τον σύλλογο και να μεταβάλλει τον σκοπό του.

16.3. Η Γενική Συνέλευση των μελών πραγματοποιείται τακτικά μεν κάθε Ιανουάριο, έκτακτα δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 2/5 των τακτικών μελών η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.

16.4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση που τοιχοκολλάται στα γραφεία του συλλόγου, ή αποστέλλεται στα μέλη του ηλεκτρονικά τουλάχιστον πριν από επτά (7) ημέρες από την πραγματοποίησή της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ενημερώνοντας τα μέλη του συλλόγου τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.

16.5. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

16.6. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων.

16.7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την διάλυση ή την αλλαγή του σκοπού του σωματείου ή την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού απαιτείται παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

16.8. Τα μέλη του Σωματείουμπορούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση και με τηλεδιάσκεψη ή να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος στη Γενική συνέλευση και στις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον Πρόεδρό της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσότερων των δύο μελών από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόντων.

16.9. Πριν από την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.

16.10. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γενικής Συνέλευσης και μόνο, η οποία και αποφασίζει αμέσως.

16.11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η σφραγίδα του Σωματείουείναι κυκλική στην περίμετρο της οποίας αναγράφονται οι λέξεις «ΦΙΛΟΙ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ2015» και στο κέντρο φέρει το έμβλημα του σωματείου που αποτελείται από κλαδί μαστιχόδεντρου λυγισμένο σε κύκλο πάνω στο οποίο κάθονται μία καρδερίνα, ένα καναρίνι και ένας παπαγάλος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το σωματείο διαλύεται:

α) Εάν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου.

β) Εάν αποφασισθεί από την Γ.Σ. η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό και για την απόφαση χρειάζεται παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

γ) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις προβλεπόμενες στον Αστικό Κώδικα.

Αιτήσεις για διάλυση του συλλόγου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να υποστηρίζονται από τα 3/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης, το Σωματείο τελεί αυτοδίκαια σε εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το ισχύον κατά τη στιγμή της λήψης της απόφασης για τη λύση Δ.Σ.Η περιουσία του Σωματείουπου προκύπτει μετά την εκκαθάριση, διατίθεται υποχρεωτικά υπέρ μη κερδοσκοπικού οργανισμού ή σωματείου που επιδιώκει παρεμφερή με το Σωματείο σκοπό κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με Εσωτερικό Κανονισμό που επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από εικοσιένα (21) άρθρα, μετά τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε, από της καταχωρήσεως του στα βιβλία του Ειρηνοδικείου Χίου.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε